You Are Here: Home » Articole limba romana » Subiectul special al infracţiunii

Subiectul special al infracţiuniiSubiectul special al infracţiunii

Subiectul special al infracţiunii este evident atunci când persoana dispune, pe lângă semnele generale ale subiectului, și de anumite semne suplimentare, cerute de lege pentru componenţa de infracţiune respectivă.

În normele părţii speciale ale codului nu sunt menţionate semnele generale ale subiectului, pe când semnele suplimentare, care transformă subiectul în unul special, fie că sunt indicate în normă, fie că rezultă din ea în urma interpretării. Uneori caracteristica subiectului special este stipulată într-o normă specială, cum ar fi: art. 122 – persoana care se bucură de protecţie internaţională, care este subiectul art. 142 din CP al RM; art. 123, care ne definește persoana cu funcţie de răspundere – subiect al infracţiunilor din cap. XV al Părții speciale; art. 124 – persoana care gestionează o organizaţie comercială, obștească sau altă organizaţie nestatală – subiect al infracţiunilor din cap. XVI al Părții speciale.

Lipsa semnelor subiectului special, prevăzute la componenţa concretă de infracţiune, exclude răspunderea penală pentru infracţiunea dată. În unele cazuri, aceasta înseamnă că răspunderea penală se exclude în genere, iar în altele – răspunderea survine în baza altor norme. De exemplu, persoana care a obţinut ilegal un anumit beneficiu pentru efectuarea unui serviciu și nu deţine statutul de persoană cu funcţie de răspundere nu poate fi trasă la răspundere penală conform art. 324, însă faptele sale pot calificate în baza art. 330.

Semnele subiectului special au un conţinut extrem de variat și se referă la diferite trăsături sau însușiri ale subiectului. În funcție de conţinut, semnele persoanei fizice, în calitatea sa de subiect special, pot fi clasificate în trei grupe:

  1. Însușirile fizice ale subiectului se pot referi la vârstă (persoana care a atins vârsta de 18 ani, art. 208 și 209), sex (art. 172), starea sănătăţii persoanei (persoana care suferă de SIDA, art. 212)
  2. Semnele care caracterizează statutul social și de drept al persoanei. Acestea pot ţine de cetăţenia subiectului (cetăţean al RM – la infracţiunea de trădare de patrie; cetăţean străin sau apatrid – la infracţiunea de spionaj); profesia sau ocupaţia sa (medic – la art. 162; persoana care conduce un mijloc de transport – la art. 266); participant la proces în instanţa de judecată (expert, martor sau traducător – la art. 312); funcţia de răspundere a persoanei (judecător – la art. 306; persoană cu funcţie de răspundere – la infracţiunile din cap. XV al Părții speciale).
  3. Relaţia dintre subiect și victima infracţiunii. Aceste relaţii dintre subiectul activ și cel pasiv ai infracţiunii pot fi de rudenie (a se vedea art. 134) la art. 147, relaţii de serviciu, alt tip de relaţii, de ex. relaţii de dependenţă materială (art. 150) etc.

În unele cazuri legea penală ne dă de înţeles că este vorba de un subiect special prin menţionarea în normă a modului de săvârșire a infracţiunii, a locului, a victimei, fie prin stipularea unei obligaţii care cade în sarcina unei anumite persoane. Astfel, modul săvârșirii infracţiunii – cu folosirea situaţiei de serviciu – indică prezenţa subiectului special în cadrul componenţelor agravante ale infracţiunii de contrabandă (art. 248) și practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător (art. 241).

Într-un mod similar, locul săvârșirii infracţiunii – instituţia financiară, care concomitent este și victima – dictează prezenţa subiectului special, lucrător al acestei instituţii financiare, în cadrul infracţiunii de încălcare a regulilor de creditare (art. 239). Stipularea în normă a unei obligaţii care cade în sarcina persoanei este o metodă mai des utilizată de legiuitor pentru a desemna caracterul special al subiectului: persoana responsabilă pentru starea tehnică sau exploatarea mijloacelor de transport (art. 265); persoana căreia i-au fost încredinţate documente ce conţin secret de stat și a încălcat regulile stabilite de păstrare a lor (art. 345); persoana obligată să acorde ajutor unui bolnav (art. 162).

O problemă aparte, a cărei actualitate s-a afirmat odată cu adoptarea noului Cod penal, constă în faptul dacă persoana juridică este în sine un subiect special sau nu? Persoana juridică ce practică activitatea de întreprinzător nu este un subiect special în sine, deoarece el nu derivă de la persoana fizică, ci este un subiect aparte, cu semnele și însușirile sale. În plus, caracterul special al subiectului urmează a fi determinat cu referire la o componenţă de infracţiune concretă, și nu la general.

Astfel, la fel cum legiuitorul a procedat în numeroase componenţe de infracţiuni cu persoană fizică, cerând prezenţa unor calităţi suplimentare la cele de bază – vârsta și responsabilitatea –, tot așa se poate întâmpla și în privinţa
persoanei juridice care practică activitatea de întreprinzător, legiuitorul putând să instituie unele semne suplimentare, fie cu referire la caracterul public sau privat al entităţii colective (întreprindere de stat sau o societate pe acţiuni cu capital privat), fie stipulând un gen specific de activitate al entităţii colective etc. Datorită faptului că normele din Partea specială a actualului Cod penal sunt modelate totalmente în corespundere cu calităţile persoanei fizice și fără referiri la particularităţile persoanei juridice, pentru moment nu poate fi menţionată vreo componenţă de infracţiune la care persoana juridică s-ar constitui ca un subiect special.

În final, merită a fi atenţionat faptul că, chiar dacă semnele subiectului special nu sunt menţionate expres în normă, ele urmează a fi deduse și constatate, iar apoi raportate la persoana care a săvârșit infracţiunea, pentru a stabili prezenţa semnelor respective la aceasta din urmă. Semnele subiectului special sunt obligatorii pentru componenţa efectivă de infracţiune, lipsa lor denotând imposibilitatea de a imputa infracţiunea persoanei identificate.

Sursa: Drept penal. Partea generală: [man.] / Stela Botnaru, Alina Șavga, Mariana Grama,… – Ch.: Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 624 p. – (Col. Cartier juridic / coord. Viorel Frunză).Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top