You Are Here: Home » Fără categorie

Izvoarele dreptului

Izvoarele dreptului Subiecte: 1. Definiţia izvorului de drept. Izvoarele materiale şi izvoarele formale ale dreptului; 2. Clasificarea izvoarelor de drept 1. Definiţia izvorului de drept. Izvoarele materiale şi izvoarele formale ale dreptului În cercetarea fenomenului juridic sau acordat spaţii largi explicării şi analizei problemei izvoarelor dreptului. Prin izvor de drept se înţelege forma specifică de ex ...

Read more

Actele juridice de conducere in sfera activitatii vamale

Actele juridice vamale de conducere in sfera activitatii vamale Competenţa activităţii organelor vamale formează strategia îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor din domeniul activităţii vamale. Modalitatea de realizare a funcţiilor proprii depinde de iniţiativa emiterii unui act juridic care ar exprima necesitatea şi validarea operaţiunilor de vămuire a mărfurilor de export/import. Activitatea organelor vam ...

Read more

Repetarea infracţiunii si consecintele acesteia

Repetarea infracţiunii si consecintele acesteia Se consideră repetare a infracţiunii săvârșirea a două sau mai multe infracţiuni identice sau omogene, prevăzute de aceeași normă penală, cu condiţia că persoana nu a fost condamnată pentru vreuna dintre ele și nu a expirat termenul de prescripţie (alin. (1) al art. 31 din CP al RM). Noţiunea de repetare presupune săvârșirea a două sau mai multe infracţiuni ca ...

Read more

Statutul administrativ–juridic al cetăţeanului Republicii Moldova

Statutul administrativ–juridic al cetăţeanului Republicii Moldova Statutul administrativ–juridic al cetăţenilor Republicii Moldova este determinat de Constituţia Republicii Moldova, Legea cetăţeniei Republicii Moldova şi alte acte normative. Statutul administrativ–juridic este parte componentă a statutului juridic al persoanei. Printre drepturile de bază ale cetăţenilor RM, care sînt parte componentă a stat ...

Read more

Capacitatea de folosinţa a persoanei juridice

Capacitatea de folosinţa a persoanei juridice In aceasta postare vom afla dispozitiile civile privind capacitatea de folosinţa a persoanei juridice si vom face o analiza detaliata a acestora. Asadar, conform art. 60 din Codul Civil al Republicii Moldova, aflam urmatoarele: (1) Capacitatea de folosinţa a persoanei juridice se dobândeşte la data înregistrării de stat si încetează la data radierii ei din regis ...

Read more

Sistemul Criminalisticii, tehnica si tactica criminalisticii

Sistemul Criminalisticii, tehnica si tactica criminalisticii Evaluarea exactă a contribuţiei pe care Criminalistica o are la soluţionarea cauzelor penale şi la aflarea adevărului, impune de la bun început o precizare: rolul Criminalisticii în aflarea adevărului trebuie privit într-un sens larg. Este categoric fals să se considere că acest rol în investigarea faptelor juridice se reduce numai la descoperirea ...

Read more

Conexiunile criminalisticii cu ştiinţele juridice şi judiciare

Conexiunile criminalisticii cu ştiinţele juridice şi judiciare Deşi are un caracter autonom, prin natura obiectului său şi, îndeosebi, prin rolul jucat în stabilirea adevărului, Criminalistica este indisolubil legată de ştiinţele juridice, ca şi de ştiinţele naturii amintite mai sus. Conexiunile cu ştiinţele juridice. Dintre ştiinţele juridice, Criminalistica are cele mai strânse legături cu Dreptul penal, ...

Read more

Riscul întemeiat conform legislatiei penale

Riscul întemeiat conform legislatiei penale Potrivit alin. (1) al art. 40 din CP al RM, nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege în cazul riscului întemeiat pentru realizarea scopurilor socialmente utile. Riscul se consideră întemeiat dacă scopul socialmente util urmărit nu a putut fi realizat fără un anumit risc și dacă persoana care l-a adm ...

Read more

Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău – comentariul art. 14 Constitutia RM

Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău - comentariul art. 14 Constitutia RM Art. 14 din Constitutia Republicii Moldova stipuleaza faptul ca Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău. Comentariu: Titlul acestui articol evidenţiază orașul principal, reședinţa organelor de conducere ale unui stat. Deși este un element care nu face parte din atributele și simbolurile statului, capitala este nuc ...

Read more

Durata procedurilor civile – CEDO

Durata procedurilor civile - CEDO Inainte la analiza normelor privind procedurile civile, vom repeta succint informatiile generale privind durata procedurilor. Statul trebuie să-şi organizeze sistemul judiciar în aşa fel încît să garanteze o durată rezonabilă a procedurilor 99. În ceea ce priveşte conduita autorităţilor judiciare, Curtea reiterează teza că este în sarcina Statelor Contractante la Convenţie ...

Read more

Durata procedurilor penale – CEDO

Durata procedurilor penale - CEDO Consideraţiuni generale Statul trebuie să-şi organizeze sistemul judiciar în aşa fel încît să garanteze o durată rezonabilă a procedurilor 99. În ceea ce priveşte conduita autorităţilor judiciare, Curtea reiterează teza că este în sarcina Statelor Contractante la Convenţie să organizeze propriile sale sisteme de drept în aşa măsură încît instanţele de judecată să poată gara ...

Read more

Fapta facuta fara vinovatie sau cazul fortuit

Fapta facuta fara vinovatie sau cazul fortuit Conform prevederilor art. 20 din CP al RM, “Fapta se consideră săvârșită fără vinovăţie dacă persoana care a comis-o nu își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile și, conform circumstanţelor cauzei, nici nu trebuia sau nu putea să le prevadă”. Dispoziţia acestei ...

Read more

Succesiunea şi neutralitatea statelor

Succesiunea şi neutralitatea statelor În dreptul internaţional succesiunea reprezintă substituirea unui stat de către altul în limitele unui teritoriu determinat şi cu privire la populaţia respectivă. În calitate de obiecte ale succesiunii statelor pot fi: tratatele internaţionale, bunurile de stat, datoriile de stat, arhivele, frontierele, calitatea de membru în organizaţii internaţionale. Problema succesi ...

Read more

Subiectii dreptului internaţional public

Subiectii dreptului internaţional public Subiectul de drept internaţional public este o entitate care participă la raporturile juridice reglementate nemijlocit de D.I.P. Trăsăturile esenţiale a subiectului D.I.P. o constituie capacitatea lor de a fi titulare de drepturi şi obligaţii cu caracter internaţional. Subiectele originare tipice fundamentale care au capacitate deplină a D.I.P. sunt statele. Pe lângă ...

Read more

Evoluţia istorică a dreptului internaţional public

Evoluţia istorică a dreptului internaţional public În literatura de specialitate a dreptului internaţional există păreri contraversate privind istoria apariţiei acestui drept. Unii autori consideră că dreptul internaţional a apărut după formarea statelor, totuşi considerăm că unele elemente ale dreptului internaţional au apărut cu mult înaitea apariţiei statelor. Acesta a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia ...

Read more

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top