You Are Here: Home » Articole limba romana » Fapta facuta fara vinovatie sau cazul fortuit

Fapta facuta fara vinovatie sau cazul fortuitFapta facuta fara vinovatie sau cazul fortuit

Conform prevederilor art. 20 din CP al RM, “Fapta se consideră săvârșită fără vinovăţie dacă persoana care a comis-o nu își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile și, conform circumstanţelor cauzei, nici nu trebuia sau nu putea să le prevadă”. Dispoziţia acestei norme penale reglementează un aspect al principiului vinovăţiei răspunderii penale, care exclude incriminarea obiectivă în dreptul penal al Republicii Moldova. Nici o faptă săvârșită fără vinovăţie, oricât de prejudiciabile ar fi urmările ei, nu poate fi recunoscută drept infracţiune.

O faptă prevăzută de legea penală se consideră ca fiind săvârșită datorită cazului fortuit atunci când acţiunea sau inacţiunea unei persoane a produs un rezultat prejudiciabil pe care aceasta nu l-a prevăzut și nu l-a dorit, ca urmare a unei forţe străine ce n-a putut fi prevăzută în mod obiectiv. Această situaţie apare atunci când peste o faptă umană, social-utilă, se suprapune o întâmplare sau o împrejurare imprevizibilă, care deviază direcţia și rezultatul firesc ale faptei iniţiale a omului, realizându-se componenţa unei infracţiuni concrete.

În literatura de specialitate, cazul fortuit este ilustrat, de obicei, cu următoarele exemple: în timpul desfășurării muncilor agricole, o femeie își lasă copilul mic la umbra unui zid, dar se produce un cutremur, zidul se dărâmă și copilul este ucis; pe un timp foarte liniștit un gospodar dă foc unor uscături, însă, în mod cu totul neprevăzut, se iscă o furtună și focul se extinde la casele vecinilor; în timpul aratului, un tractorist atinge cu plugul un obuz aflat în pământ din timpul războiului, se produce o explozie și un muncitor agricol este rănit. În toate aceste cazuri există o legătură cauzală între acţiunea sau inacţiunea făptuitorului și urmarea survenită, dar latura subiectivă lipsește, deoarece în condiţiile date urmarea este imprevizibilă, după cum imprevizibilă a fost și intervenţia forţei străine.

Cazul fortuit începe acolo unde sfârșește imprudenţa (neglijenţa penală), fiindcă din moment ce o persoană a putut să-și reprezinte intervenţia forţei străine și producerea urmării prejudiciabile, însă nu le-a prevăzut, există vinovăţie.
Spre deosebire de neglijenţa penală, cazul fortuit este caracterizat de absenţa criteriilor obiectiv sau subiectiv, care determină neglijenţa ca formă a vinovăţiei.

Din dispoziţiile art. 20 din CP al RM rezultă două situaţii în care între acţiunea (inacţiunea) și urmarea prejudiciabilă survenită există o legătură cauzală, însă fapta se consideră săvârșită fără vinovăţie.

În prima situaţie persoana care a comis fapta nu își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale și, conform circumstanţelor cauzei, nici nu trebuia sau nu putea să-l înţeleagă. La această situaţie se referă legitima apărare aparentă (putativă sau imperfectă), când o persoană este convinsă, în baza unor date obiective și a unor condiţii subiective, că se află în faţa unui atac. În acest caz trebuie să existe împrejurări reale care să creeze făptuitorului certitudinea că se află în faţa unui atac. Dacă se va stabili că persoana care se crede cu bună-credinţă atacată și circumstanţele concrete ale cauzei, inclusiv comportamentul părţii vătămate, îi dădeau temeiuri de a aprecia acţiunile părţii vătămate ca atac ce-i dă dreptul de a se apăra, fapta se consideră săvârșită fără vinovăţie. În cazul infracţiunilor cu componenţe formale, dacă persoana nu își dădea seama sau nu trebuia și nici nu putea să înţeleagă caracterul prejudiciabil al acţiunilor (inacţiunilor) sale, ele de asemenea se consideră săvârșite fără vinovăţie.

De exemplu, declaraţiile ce nu corespund adevărului, în situaţia în care martorul este de bună-credinţă, că ele sunt adevărate, nu întrunesc componenţa infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 312 din CP al RM.

A doua situaţie, în care fapta se săvârșește fără vinovăţie, este aceea în care persoana nu își dădea seama de caracterul prejudiciabil al faptei sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei și, conform circumstanţelor cauzei, nici nu trebuia și nici nu putea să le prevadă. În acest caz, pentru a produce efecte de înlăturare a caracterului penal al faptei, cazul fortuit trebuie să se întemeieze pe anumite condiţii absolut necesare:

a. acţiunea sau inacţiunea care a determinat urmarea neprevăzută trebuie să fie o faptă incriminată de legea penală. Dacă, în raport cu urmarea produsă, fapta săvârșită nu cade sub incidenţa legii penale, problema existenţei unui caz fortuit nu se poate pune; lipsa acestei condiţii ar faceca aplicarea prevederilor art. 20 din CP al RM să fie lipsită de obiect.

b. acţiunea sau inacţiunea unei persoane să fi produs o urmare prejudiciabilă datorită unor împrejurări obiective, neprevăzute de conștiinţa și voinţa acelei persoane. Între intervenţia neașteptată a unei forţe străine și urmarea neprevăzută a acţiunii sau inacţiunii făptuitorului trebuie să existe un raport de cauzalitate, în sensul că cea dintâi a contribuit la producerea acestei urmări.

Uneori acţiunea energiei străine poate preceda acţiunea făptuitorului (de exemplu, cineva administrează unei persoane din familie un medicament în care farmacistul introdusese din greșeală o substanţă otrăvitoare, iar bolnavul moare), dar de cele mai dese ori împrejurarea fortuită intervine după ce făptuitorul și-a început activitatea.

Împrejurările imprevizibile care duc la apariţia urmării prejudiciabile pot avea surse variate și multiple. Ele se pot datora: unor fenomene ale naturii (cutremur de pământ, furtună, trăsnet, alunecare de teren etc.); folosirea unor instalaţii sau mecanisme (explozia unui cazan sub presiune, scurtcircuit etc.); unor stări maladive ale persoanei (leșin, atac de cord etc.); comportării imprudente a victimei (traversarea neașteptată și în fugă a unei străzi etc.); comportării unor vieţuitoare (o insectă îl înţeapă în ochi pe șoferul unui automobil în timp ce acesta se afla la volan, din care cauză comite un accident).

Nu există caz fortuit atunci când infractorul a acceptat riscul producerii urmării prejudiciabile. c. persoana care a săvârșit fapta trebuie să fi fost în imposibilitatea de a prevedea intervenţia împrejurării care a determinat producerea urmării prejudiciabile. Deși astfel de împrejurări sunt cunoscute, imprevizibil este momentul apariţiei lor. Se știe, de exemplu, că este posibil ca trăsnetul să incendieze recolta adunată în stoguri, dar nu se poate prevedea apariția unei împrejurări fortuite și deci nimănui nu i se poate cere să o prevadă.

În ipoteza cazului fortuit, imposibilitatea de prevedere are caracter obiectiv și general, în sensul că, în condiţii similare, nici o persoană, oricât de inteligentă și perspicace ar fi, nu putea să prevadă împrejurarea ce a determinat urmarea prejudiciabilă. Datorită acestui aspect efectele cazului fortuit operează in rem, deci se răsfrâng asupra tuturor participanţilor. Când împrejurarea neprevăzută se datorește unor energii animate sau neanimate (animal, construcţii, mașini), va exista caz fortuit pentru făptuitor, nu și pentru cei din culpa cărora s-a produs împrejurarea care a dus la urmarea prejudiciabilă. Astfel, atunci când se blochează direcţia autovehiculului, conducătorul auto nu va răspunde, ci va răspunde mecanicul, care nu a reparat-o bine.

Numai atunci când fapta săvârșită întrunește cumulativ toate condiţiile obiective și subiective enunţate, aceasta se consideră săvârșită fără vinovăţie în sensul art. 20 din CP al RM. Cazul fortuit, înlăturând caracterul penal al faptei, înlătură pe cale de consecinţă și răspunderea penală.

Sursa: Drept penal. Partea generală: [man.] / Stela Botnaru, Alina Șavga, Mariana Grama,… – Ch.: Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 624 p. – (Col. Cartier juridic / coord. Viorel Frunză).Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top