You Are Here: Home » Articole limba romana » Durata procedurilor penale – CEDO

Durata procedurilor penale – CEDODurata procedurilor penale – CEDO

Consideraţiuni generale

Statul trebuie să-şi organizeze sistemul judiciar în aşa fel încît să garanteze o durată rezonabilă a procedurilor
99. În ceea ce priveşte conduita autorităţilor judiciare, Curtea reiterează teza că este în sarcina Statelor Contractante la Convenţie să organizeze propriile sale sisteme de drept în aşa măsură încît instanţele de judecată să poată garanta fiecărei persoane dreptul la soluţionarea într-un termen rezonabil a pretenţiilor şi obligaţiilor sale de natură civilă. (Frydlender c. Franţei, § 45). Modalitatea în care Statul instituie mecanisme pentru a se conforma acestei condiţii – fie prin majorarea numărului judecătorilor, fie prin instituirea termenelor sau instrucţiunilor stricte, fie prin alte metode – rămîne la discreţia Statului. Dacă Statul admite continuarea procedurilor peste „termenul rezonabil” prescris de Articolul 6 din Convenţie, fără a efectua anumite acţiuni pentru urgentarea lor, Statul va fi responsabil pentru tergiversare produsă (Price şi Lowe c. Regatului Unit, § 23) (Deservire SRL, § 44).

Criterii de apreciere a rezonabilităţii

100. …rezonabilitatea duratei procedurilor trebuie evaluată în lumina circumstanţelor cauzei, ţinînd cont de criteriile stabilite în jurisprudenţa sa, în special, complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului şi al autorităţilor relevante şi importanţa cauzei pentru reclamant (Mazepa, § 42, Holomiov, § 137 cu referinţe).

Proceduri penale

Aprecierea începutului perioadei

Începutul (dies a quo)

101. În procese “penale”, “termenul rezonabil” stipulate de Articolul 6 § 1 „în mod necesar începe la ziua cînd o persoană a fost acuzat” (a se vedea hotărîrea Neumeister, § 18). Deci, „termenul rezonabil” poate în anumite cauze „ să înceapă a curge de la o dată anterior sesizării unei instanţe de fond, sau a unui „tribunal” competent să se pronunţe asupra … acuzaţiilor penale (a se vedea hotărîrea Golder, § 32). Hotărîrile Wemhoff şi Neumeister şi după aceasta Ringeisen au luat drept data decisivă atunci cînd persoană a fost arestată/reţinută, momentul cînd o persoană a fost oficial informată că ar putea fi urmărită penal şi momentul cînd investigaţii preliminare au început (Deweer c. Belgiei, § 42).

Complexitatea

Deşi o cauză penală poate fi complexă, aceasta nu poate tempera inactivitatea instanţelor

102. În ceea ce priveşte complexitatea cauzei, Curtea notează că procedurile în cauză s-au referit la mai multe fapte de fraudă şi o acuzaţie de complicitate în dare de mită, care au necesitat audierea victimelor şi a martorilor. Mai mult, în proceduri mai era un co-inculpat, care a fost acuzat împreună cu reclamantul de complicitate în dare de mită. Totuşi, Curtea observă că, pe parcursul judecării cauzei, între 23 mai 2002 şi 11 ianuarie 2006 (dată la care Guvernul a trimis Curţii o copie a dosarului penal), au fost audiate doar patru persoane. De asemenea, trebuie notat faptul că, Curtea Supremă de Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii au solicitat instanţei de judecată să grăbească examinarea cauzei … (Holomiov, § 138)

Comportamentul părţilor

Deşi la prima vedere un comportament inadecvat al reclamantului trezeşte îndoieli, totuşi este necesar să fie luată în consideraţie comportamentul reclamantului pe întreaga durată a procesului

103. Cererile reclamantului au fost considerate de două ori de către instanţa de judecată ca împiedicînd examinarea cauzei sale. Totuşi, nu există nici un indiciu că, în timpul celorlalte perioade ale procesului, comportamentul reclamantului ar putea fi considerat într-un fel obstructiv … În concluzie, Curtea consideră că, deşi reclamantul poate fi considerat responsabil pentru perioadele semnificative de întîrziere pe parcursul primei părţi a procedurilor (pînă la 23 iunie 2003), comportamentul său de după acea dată se pare că nu a contribuit substanţial la durata procedurilor (Holomiov, § 140-144).
Un reclamant acuzat nu este obligat să coopereze şi nu poate fi criticat pentru utilizarea posibilităţilor legitime de a se apăra
104. Curtea reaminteşte că Articolul 6 nu cere ca o persoană acuzată de o infracţiune să coopereze activ cu autorităţile judiciare (a se vedea, de exemplu, Dobbertin c. Franţei, § 43) şi că un reclamant nu poate fi criticat pentru că a folosit pe deplin posibilităţile oferite de legislaţia naţională pentru apărarea intereselor sale (a se vedea, mutatis mutandis, Yağcı şi Sargın c. Turciei, § 66) (Holomiov, § 143).

Conflicte de competenţă, neprezenta procurorului sau a judecătorului şi programarea necorespunzătoare a şedinţelor

105. În acest sens, Curtea notează că timp de aproape cinci luni, între iunie şi noiembrie 2003, din cauza unui conflict de competenţă între Tribunalul Chişinău şi Judecătoria Centru, nu a avut loc nici o şedinţă judecătorească. După soluţionarea acestui conflict, şedinţele judecătoreşti au fost amînate de multe ori din cauza absenţei judecătorului sau a procurorului. Mai mult, şedinţele judecătoreşti erau deseori programate la intervale lungi de timp (Holomiov, § 145).

Eschivarea de la urmărire penală şi căutarea reclamantului

106. …prin eschivarea sa reclamantul de asemenea a contribuit la durata procedurilor şi acest aspect este imputabil conduitei reclamantului (Vayiç c. Turciei, § 46).

Importanţa pentru reclamant

Arestul, starea de sănătate a acuzatului impun o diligenţă sporită la examinarea promptă a cazului

107. Curtea observă că pe tot parcursul procedurilor, reclamantul care, fără îndoială, avea probleme de sănătate, a fost ţinut în arest fără asistenţă medicală corespunzătoare, fapt care cerea o diligenţă specială din partea instanţelor de judecată care examinează cauza la înfăptuirea cu promptitudine a actului de justiţie (Holomiov, § 146).

Sursa: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, Directia Agent Guvernamental | nr. 82, str. 31 August 1989 | MD-2012 | Chişinău, Republica Moldova http://justice.gov.md. GHID PRACTIC de aplicare a jurisprudenţei Curţii Europene în materia neexecutării şi/sau duratei excesive a procedurilor | 2012 | Chişinău |

In postarea viitoare vom afla informatii despre durata procedurilor civile conform CEDO.Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top