You Are Here: Home » Consultatii Juridice » Contractul de asigurare – notiuni generale

Contractul de asigurare – notiuni generaleContractul de asigurare – notiuni generale

Acest articol prezinta in linii generale generale pe intelesul tuturor notiunea contractului de asigurare, tipurile acestuia, esenta si alte aspecte ale unui contract de asigurare conform legislatiei nationale.

Sursa foto: http://cdn.publishyourarticles.net/In principal normele privind contractul de asigurari gasim in Codul Civil al Republicii Moldova si in legea Nr. 407 din 21.12.2006 cu privire la asigurări.

Conform articolul 1301 din Codul Civil, privind contractul de asigurare, prin contract de asigurare, asiguratul se obligă să plătească asigurătorului prima de asigurare, iar acesta se obligă să plătească, la producerea riscului asigurat, asiguratului sau unui terţ (beneficiarului asigurării) suma asigurată ori despăgubirea, în limitele şi în termenele convenite.

Conform definitiilor din Legea Nr. 407 din 21.12.2006 cu privire la asigurări, avem urmatoarele definitii:

  • activitate de asigurare – activitate care constă, în principal, din: oferirea, negocierea şi încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, efectuarea de acţiuni de regres şi de recuperare;
  • asigurare – transfer al unui risc eventual, inclusiv al riscului unei pierderi financiare şi/sau al unei pagube materiale, de la asigurat la asigurător, în conformitate cu contractul de asigurare;
  • asigurat – persoană care are încheiat sau pentru care s-a încheiat un contract de asigurare cu asigurătorul;
  • asigurător (reasigurător) – persoană juridică înregistrată în Republica Moldova care, în condiţiile prezentei legi, deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii de asigurare (reasigurare);
  • primă brută subscrisă – primă calculată de asigurător (reasigurător) conform unui contract de asigurare (reasigurare), înainte de deducerea oricăror sume din aceasta;
  • primă netă subscrisă – primă brută calculată de asigurător (reasigurător) conform unui contract de asigurare (reasigurare) după deducerea părţii din prima transmisă în reasigurare;
  • risc – eveniment inconvenient, posibil şi viitor care ar putea afecta bunurile, capacitatea de muncă, viaţa ori sănătatea persoanei;
  • risc asigurat – fenomen, eveniment sau grup de fenomene sau evenimente prevăzute în contractul de asigurare care, odată produse, pot genera prejudicii bunurilor sau persoanei asigurate. (În asigurările de viaţă, fenomenul de supravieţuire şi fenomenul de deces se încadrează în noţiunea de risc asigurat);

Revenind la Codul Civil, mentionam faptul ca  asigurarea se împarte în asigurare de persoane şi asigurare de daune.

  • Asigurarea de persoane – in cazul asigurării de persoane se asigură viaţa şi sănătatea (inclusiv integritatea psihică) a asiguratului. Asigurarea de persoane este individuală sau colectivă.
  • Asigurarea contra daune – Asigurarea contra daune garantează asiguratul contra consecinţelor unui eveniment care poate aduce atingere patrimoniului său. Asigurarea contra daune cuprinde asigurarea bunurilor şi asigurarea de răspundere civilă.

Conform art 13 din Legea privind asigurarea, privind incheierea contractului de asigurare:

(1) Contractul de asigurare se încheie în forma şi în modul stabilit de legislaţia civilă în vigoare.

(2) Contractul de asigurare trebuie să conţină următoarele clauze:
a) numele sau denumirea părţilor contractante, numărul de identificare de stat, domiciliul sau sediul lor;
b) obiectul asigurării;
c) riscurile care se asigură;
d) începutul şi durata asigurării;
e) suma asigurată;
f) prima de asigurare, locul şi termenele de plată;
g) modalitatea de modificare, reziliere şi încetare a contractului;
h) condiţiile de plată a despăgubirii de asigurare şi/sau a indemnizaţiei de asigurare;
i) drepturile şi obligaţiile părţilor;
j) răspunderea părţilor;
k) jurisdicţia soluţionării litigiilor;
l) alte clauze stabilite prin lege sau prin acordul părţilor.

(3) Asigurătorul este obligat să aplice, în cazurile prevăzute de legislaţie, forme standardizate ale contractului de asigurare.

(4) Asigurarea sistematică, în aceleaşi condiţii a loturilor omogene de bunuri (marfă, încărcături etc.) se poate efectua în baza unui contract general de asigurare. În acest caz, asigurătorul eliberează, la cererea asiguratului, poliţă de asigurare pentru fiecare lot de bunuri. În cazul în care conţinutul contractului general de asigurare nu corespunde conţinutului poliţei de asigurare eliberate pentru fiecare lot de bunuri, prioritate are poliţa de asigurare.

(5) Condiţiile de asigurare ale asigurătorului sînt obligatorii pentru asigurat dacă contractul prevede expres aplicarea lor şi dacă ele sînt expuse în textul contractului sau pe verso ori fac parte integrantă a contractului sub formă de anexă. În cazul în care condiţiile de asigurare se prezintă în anexe la contractul de asigurare, faptul înmînării anexelor de către asigurător asiguratului se notifică în textul contractului.

Conform articolul 18 din aceeasi lege privind incetarea contractului de asigurare:

(1) Contractul de asigurare încetează de drept prin acordul părţilor, precum şi:
a) la neachitarea de către asigurat a primei de asigurare în mărimea şi în termenul stabilit;
b) la expirarea termenului său de acţiune;
c) la îndeplinirea de către asigurător a obligaţiilor contractuale;
d) la lichidarea asiguratului persoană juridică sau la decesul asiguratului persoană fizică;
e) la lichidarea asigurătorului, în modul stabilit de legislaţie;
f) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

(2) Contractul de asigurare poate fi reziliat, la cererea asigurătorului sau asiguratului, doar în cazul în care partea opusă nu îşi onorează obligaţiile prevăzute de contract sau încalcă legislaţia, cu excepţia situaţiei menţionate la art.15 alin.(9).

(3) La rezoluţia contractului de asigurare de bunuri sau a contractului de asigurare de răspundere civilă din culpa asigurătorului, asiguratului i se restituie integral prima de asigurare. În alte cazuri, asigurătorul restituie asiguratului ori succesorilor lui primele de asigurare pentru lunile complete pînă la expirarea contractului, reţinînd suma cheltuielilor efective de gestiune în funcţie de clasele de asigurare.

(4) La rezilierea contractului de asigurare de viaţă, asigurătorul restituie asiguratului, conform contractului de asigurare, rezerva acumulată (suma de răscumpărare). Orice altă plată, indiferent de forma în care este făcută de asigurător, diferită de indemnizaţia de asigurare sau de suma reprezentînd restituirea rezervei în condiţiile art.14 alin.(6), nu poate fi efectuată mai devreme de 6 luni de la data încheierii contractului de asigurare.

(5) Restituirea primelor de asigurare prevăzute la alin.(3) se efectuează numai în cazurile în care nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri de asigurare.

Conform articolul 19 privind Nulitatea contractului de asigurare:

(1) Contractul de asigurare este nul în cazurile prevăzute de legislaţie sau dacă a fost încheiat:
a) în condiţii care contravin prezentei legi şi/sau care defavorizează situaţia asiguratului în raport cu legislaţia în vigoare;
b) asupra unor bunuri declarate ca fiind obţinute ilicit, sechestrate sau arestate ori care urmează a fi confiscate în temeiul unei sentinţe judecătoreşti definitive;
c) cu o persoană neautorizată să încheie contracte în numele asigurătorului;
d) după producerea evenimentului pentru care contractul de asigurare prevede plata despăgubirii de asigurare sau a indemnizaţiei de asigurare.

(2) În cazul nulităţii absolute a contractului de asigurare, asigurătorul restituie integral asiguratului primele de asigurare încasate. Asigurătorul şi/sau asiguratul poate pretinde la repararea prejudiciului cauzat prin contractul de asigurare declarat nul.

Aproximativ acestea sunt normele generale privind contractul de asigurari conform legislatiei Republicii Moldova.Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2018 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top