You Are Here: Home » Articole limba romana » Capacitatea de exercițiu a persoanei juridice

Capacitatea de exercițiu a persoanei juridiceCapacitatea de exercițiu a persoanei juridice

In continuare vom afla informatii pretioase privind capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice conform elgislatiei civile, oferindu-se explictii si analize a acesteia. Asadar, conform art. 61 din Codul Civil al RM:

(1) Persoana juridica îşi exercită, de la data constituirii, drepturile şi îşi execută obligaţiile prin administrator.

(2) Au calitatea de administrator persoanele fizice care, prin lege sau prin actul de constituire, sînt desemnate să acţioneze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe seama persoanei juridice.

(3) Raporturile dintre persoana juridică şi cei care alcătuiesc organele sale executive sînt supuse prin analogie regulilor mandatului dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel.

(4) În cazul în care organul executiv nu este desemnat, participanţii sau creditorii persoanei juridice pot cere instanţei de judecată desemnarea acestuia. Organul executiv desemnat de instanţa de judecată este revocat de aceasta în cazul în care organul competent al persoanei juridice decide desemnarea organului executiv.

Explicatii si analize:

1. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice este aptitudinea acesteia de a dobândi drepturi şi a exercita obligaţii prin actele proprii. Ea exprimă

a) aptitudinea sau posibilitatea – de a dobândi şi exercita drepturi prin propriile acţiuni;

b) aptitudinea – de a asuma şi a îndeplini obligaţii prin propriile acţiuni.

Deci spre deosebire de capacitatea de folosinţă care este o aptitudine de a avea, capacitatea de exerciţiu este o aptitudine de a exercita. Persoana juridică este un subiect distinct de persoanele care o compun şi se manifestă în circuitul civil prin intermediul organelor sale. Spre deosebire de persoana fizică care este dotată de la natură, în principiu, de la o anumită vârstă, cu discernământ şi voinţă, persoana juridică nu are , în mod firesc discernământ şi nici o voinţă proprie. Societatea comercială se deosebeşte nu numai prin propriile atribute de identitate şi patrimoniu distinct dar şi prin aptitudinea de a manifesta o voinţă de sine-stătătoare, generată de voturile asociaţilor.

În cadrul societăţilor comerciale, voinţa persoanei juridice se realizează prin voinţa celor ce o compun, constituiţi în adunarea generală. Aceasta, însă, nu se reduce la simpla lor însumare, ci este o calitate nouă. Voinţele participanţilor persoanei juridice, exprimate în cadrul adunării generale, devin o voinţă colectivă, care constituie voinţa persoanei juridice. La baza formării acestei voinţe stă principiul majorităţii. Formarea voinţei societăţii comerciale diferă de la o formă la alta. Pentru exprimarea voinţei persoanei juridice pe unele chestiuni, de exemplu în societăţile comerciale pe persoane se cere acordul tuturor asociaţilor, în societăţile comerciale pe capitaluri se cere o majoritate simplă, o majoritate absolută sau o majoritate calificată.

Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice apare concomitent cu capacitatea de folosinţă, adică de la data înregistrării de stat. Fiind un subiect artificial, persoana juridică îşi manifestă voinţa în exterior numai prin intermediul administratorului sau altfel spus prin organul său executiv. Administratorul este organ al persoanei juridice. Au calitatea de administrator (organ executiv) persoanele fizice alese sau numite în modul stabilit de lege sau de actul constitutiv. În ipoteza în care persoana juridică a fost înregistrată dar nu are organ executiv rezultă că aceasta are capacitate de exerciţiu, însă nu o poate realiza.

2. Calitatea de administrator o poate avea una sau mai multe persoane fizice care dispun de capacitatea deplină de exerciţiu. Dacă calitatea de administrator o au mai multor persoane (comitet de conducere, direcţie), actul constitutiv trebuie să prevadă modul în care acestea acţionează. În lipsa unor prevederi exprese, administratorii au împuterniciri egale privind administrarea şi reprezentarea societăţii.

Potrivit art.70 alin.(6)-(7) din Legea privind societăţile pe acţiuni calitatea de administrator o poate avea şi o persoană juridică. Art.6 alin.(3) Legea nr.1204 cu privire la fondurile de investiţii prevede că managerul fondului de investiţii poate să fie numai persoană juridică – participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare. Managerul persoană juridică pentru a exercita funcţia de administrator numeşte o persoană fizică şi aceasta fiind reprezentant a administratorului – persoană juridică săvârşeşte actele necesare în numele persoanei juridice pe care o administrează.

Calitatea de administrator a persoanei juridice o are persoana fizică care ocupă funcţia directorului, directorului general, managerului – şef, preşedintelui, primarului, guvernatorului etc. Funcţia de administrator o poate exercita şi altă persoană împuternicită prin lege sau act constitutiv. Ca exemplu poate servi asociatul societăţii în nume colectiv, comanditatul din societatea în comandită. Nu poate avea calitatea de administrator a persoanei juridice persoanele cărora le este interzis prin lege sau prin hotărâre judecătorească să ocupe posturi cu funcţii în persoanele juridice. Interdicţii sunt stabilite prin Constituţie sau prin legi speciale şi ele privesc deputaţii, Preşedintele Republicii Moldova, membrii Guvernului, judecătorii, inclusiv cei de la Curtea Constituţională, procurorii, etc. Prin hotărâre judecătorească poate fi interzisă ocuparea funcţiei de administrator în temeiul Legii cu privire la insolvabilitate, precum şi în caz de condamnare pentru încălcarea regulilor de creditare, spălarea banilor, abuzurile la emiterea titlurilor de valoare, înşelarea clienţilor, luarea de mită, abuzul de serviciu etc.

Numele administratorului se înscrie în registrul de stat în care se înmatriculează persoana juridică. Dacă administratorul este revocat din funcţie, sau el însuşi refuză de la aceasta, calitatea de administrator trece la altă persoană numai după înscrierea datelor de identificare acestuia în registru de stat. Excepţie face persoanele juridice de drept public a căror desemnare se face prin acte ale autorităţilor publice.

3. Prin alin. (3) se stabileşte că dacă prin actele constitutive sau prin contractul încheiat între persoana juridică şi administratorul nu se stabileşte altfel, atunci relaţiile dintre ele se reglementează prin dispoziţiile contractului de mandat. Contractul dintre persoana juridică şi administrator poate fi un contract de muncă, şi în acest caz relaţiile dintre aceştia vor fi cârmuite de prevederile codului muncii. Dar şi în acest caz, atribuţiile de reprezentare pe care le are de regulă administratorul sunt supuse regulilor mandatului. Astfel, persoana juridică prin hotărârea organului său suprem, sau dacă legea şi actul de constituire permite, prin decizia consiliului, poate oricând retrage administratorului împuternicirea de reprezentare.

Administratorul la rândul său tot este îndreptăţit să renunţe oricând la atribuţiile sale. Retragerea sau renunţarea de la funcţia de administrator este posibilă, dar trebuie de făcut într-o modalitate ordonată. În lipsa unor prevederi legale, modul de revocare a administratorului, precum şi refuzul acestuia de la funcţia deţinută, modul de transmitere a funcţiei şi afacerilor gestionate trebuie să fie reglementate de actele constitutive ale persoanei juridice, de regulamentul cu privire la organul executiv al persoanei juridice sau de contractul încheiat cu acesta.

4. Prin dispoziţia alin.(4) se stabileşte că, dacă în virtutea unor circumstanţe administratorul nu este desemnat, acesta poate fi desemnat de instanţa de judecată. Astfel de circumstanţe pot fi egalitatea de voturi la adoptarea hotărârii de desemnare. Cererea de desemnare a administratorului o poate înainta participanţii (asociaţii, membrii, acţionarii etc.) sau creditorii acesteia. Instanţa va numi administratorul conducându-se prin analogie de prevederile art.88. Candidatura administratorului o va numi persoana care s-a adresat. În caz de pluralitate de candidaţi, instanţa va decide în favoarea celui cu calităţi profesionale mai înalte. Administratorul numit de instanţă va avea aceleaşi atribuţii ca şi administratorul desemnat de organul suprem. Dacă organul suprem al persoanei juridice a desemnat administratorul atunci acesta va depune o cerere prin care se va solicita revocarea acestuia din funcţie, şi transmiterea împuternicirilor către cel sine.

Sursa: Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova, Chisinau, 1265 p. (format pdf-sursa online)

 

 Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top